Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

New School Consultation | Ymgynghoriad Ysgol Newydd

Gall unrhywun sydd am ymateb i'r ymgynghoriad wneud trwy e-bost i'r ebost neu post i'rcanlynol: 

 

E-bost: Mail@asbriplanning.co.uk

Post: Uned 9, Oak Treee Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8RS

 

Gwelir ffurfleni ymateb isod

 

Any persons wanting to comment on the proposal can do it via Email or post to the following:

Email: Mail@asbriplanning.co.uk 

Post: Unit 9, Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8RS

 

Response forms can be seen below

 

Annwyl Ymgynghorai,

Cynnig i ddarparu lleoedd ysgol ychwanegol i fodloni'r galw am addysg Gyfrwng Cymraeg yn y dyfodol drwy ehangu Ysgol Sant Baruc o 210 o leoedd i 420 o leoedd o fis Medi 2021.

 

Amgaeaf gopi o’r ddogfen ymgynghori sy’n disgrifio ein cynnig ac yn egluro sut y gallwch ymateb.

 

Mae’r cyfnod ymgynghori’n cychwyn ar 08 Ionawr 2019 ac yn dod i ben ar 22 Chwefror 2019.

 

Mae’r ddogfen ar gael i’w gweld ar-lein.

 

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch ag aelod o dîm Ysgolion yr 21ain Ganrif ar 01446 709828 neu e-bostiwch i 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk

 

Yn gywir,

 

 

Trevor Baker

Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau

 

Dear Consultee,

Proposal to provide additional school places to meet the future demand for Welsh Medium education by expanding Ysgol Sant Baruc from 210 places to 420 places from September 2021.

 

I enclose a copy of the consultation document that describes our proposal and explains how you can respond.

 

The consultation period runs from 08 January 2019 to 22 February 2019.

 

The document is available to view online.

 

If you have any queries, please contact a member of the 21st Century Schools Team on 01446 709828 or e-mail at 21stcenturyschools@valeofglamorgan.gov.uk

 

Yours sincerely,

 

 

Trevor Baker

Head of Strategy, Community Learning & Resources

 

 

Top