Menu
Home Page

Ysgol Sant Baruc

Confirmed inset days 2021-22 .....27.06.2022.......22.07.2022

Ysgol Gyfan | Whole School

2021-22

Eisteddfod Sir | County Eisteddfod

Plant Mewn Angen Children in Need

2020-21

Gweithgareddau hanner tymor | Half term activities

Llythyr pellach ynglun a symptomau COVID-19 Letter regarding further symptoms

trefniadau ar ol hanner tymor | Arrangements for after half term

Dyschwelyd i'r ysgol | Returning to school

Trefniadau Diwedd Tymor | End of term arrangements

Plant Mewn Angen Children in Need

Diwedd Hanner Tymor 1 | End of First half term

Bocsus bwyd | Lunch boxes

Aelodaeth yr Urdd

Ysgol ar agor plant dosbarthiadau 1-6 | Years 1-6 school open to pupils

Important letter to all parents | Llythyr pwysig i bob rhiant

Llythyr i rieni i Medi 2020 | Letter to all parents September 2020

2019-20

Llythyr i rhieni gan cyfarwyddwr addysg y Fro A Letter to parents from the director of learning and skills

Gofal plant Haf 2020 Summer child care provision

Strwythyr staffio 2020-21 Staffing structure

Trefniadau diwedd tymor | End of term arrangements

Her Hwylus | Cheerful Challenge 22.06.2020

Her Hwylus | Cheerful Challenge 15.06.2020

Her Hwylus | Cheerful Challenge 08.06.2020

Llythyr pwysig | Important letter

Her Hwylus | Cheerful Challenge 01.06.2020

Llythyr Heriau Newydd 01.06.2020 | New Challenges Letter 01.06.2020

Wythnos Iach- Mai 18-22 | Healthy Week- May 18-22

Coch i Gymru a Velindre | Red for Wales and Velindre

Cynnluniau Gofal Menter Bro Morgannwg half term Care Scheme Reception-Yr6

At sylw cyn ddisgyblion Sant Baruc | FTAO Sant Baruc Past pupils

Bore Coffi Macmillan Coffee Morning

2018-19

Ffair Hâf | Summer Fayre

Eisteddfod Caerdydd a'r Fro | Cardiff and Vale Eisteddfod

Mabolgampau 1-6 23/05/2019

Cynlluniau gofal Sulgwyn | Whitsun care schemes

Helfa wyau pasg | Easter egg hunt

Celf a Chreft yr Eisteddfod Art and design

Clwb yr Urdd (Pasg) | Urdd Easter Camp

Comic Relief

Cynlluniau gofal hanner tymor | Half term care schemes

Upcoming events | Trefniadau y dyfodol agos

Cystadlu yn yr Eisteddfod | Competing in the Eisteddfod

Celf a Chreft yr Urdd | Urdd Art and Design

Secondary School Admissions | Mynediad i Ysgol Uwchradd

Disgo Dwynwen Derbyn - Bl6

Bore Goffi | Coffee Mornings

Llythyr Aelodi a'r Urdd Membership letter

2017-18

Cylchlythr Bro Morgannwg Newsletter

Menter Caerdydd - Gofal - Care scheme

Hwyl Haf 2018

Trefniadau mynediad i'r ysgol | Arrangements for accessing the school site

Dyddiadau Pwysig Tymor 3 | Important Term 3 Dates

Profion Cenedlaethol | National Tests

PTA Newsletter | Cylchlythr CRhA

Clybiau ar ôl yr Urdd | Urdd after school clubs

Trefniadau Diwedd tymor | End of term Arrangements

Diwrnod Siwmper Nadolig | Christmas Jumper Day

Aelodaeth Urdd Membership

Eco Ysgolion - Eco Schools

Cynllun Chwarae Menter Bro Morgannwg Play Scheme

Aelodaeth Urdd Membership (D.Derbyn- Bl6)

Dyddiadau Tymor | Term Dates

Llythr Sbarc a Seren Letter

Llythyr Siarter Iaith | Welsh Language Charter Letter

Ffurflen caniatâd Gwyliau | Holiday Request Form

Gwasanaethau

Cyngor Rhieni ac Athrawon | PTA

Nosweithi Rhieni | Parents Evenings

Top